Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Đăng nhập
 » Hoạt động cộng đồng » Hoạt động Công đoàn

Hoạt động Công đoàn